Krzyszstof Penderecki

RuoloTipologia eventoTitolo 
CompositoreOperaI diavoli di Loudon (Teufel von Loudon, Die) 1979-80 Scheda edizione