Sigismondo Zalewski

Ruolo Tipologia evento Titolo  
Interprete Opera Boris Godunov 1920-21 Scheda edizione
Interprete Opera Boris Godunov 1921-22 Scheda edizione
Interprete Opera Boris Godunov 1923-24 Scheda edizione
Interprete Opera Cristoforo Colombo 1922-23 Scheda edizione
Interprete Opera Kovancina 1925-26 Scheda edizione
Interprete Opera Rigoletto 1921-22 gennaio Scheda edizione