Virgilio Sieni

RuoloTipologia eventoTitolo 
CoreografoBalletÁpeiron 2010-11 Teatro Nazionale Scheda edizione
SceneBalletÁpeiron 2010-11 Teatro Nazionale Scheda edizione
CostumiBalletÁpeiron 2010-11 Teatro Nazionale Scheda edizione
Disegno luciBalletÁpeiron 2010-11 Teatro Nazionale Scheda edizione